Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl 

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Zadania RPC

Zakres działania Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej (RPC)

Do zakresu działania RPC w szczególności należą:

1)  gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie informacji na potrzeby  centrów zarządzania kryzysowego;

2)  współdziałanie z wojewodami w zakresie opracowywania wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;

3)  współpraca operacyjna z organami administracji rządowej i samorządowej w ochronie przed powodzią;

4)  przygotowywanie projektów decyzji w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego;

5)  nadzór i prowadzenie akcji lodołamania;

6)  bieżący monitoring wykonywania obowiązków wynikających z instrukcji gospodarowania wodami;

7)  zbieranie i archiwizowanie danych o sytuacji i zjawiskach hydrologicznych dla wód regionu wodnego;

8)  koordynacja stałego dyżuru wynikającego z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych;

9) pełnienie dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego i terrorystycznego;

10) koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych;

11)  monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej;

12)  przygotowywanie komunikatów o aktualnej sytuacji w regionie, przekazywanie informacji i raportów zainteresowanym.