Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Telefony:

(+48 22) 58 70 326

(+48 22) 58 70 337

fax: (+48 22) 58 70 205

e-mail:  oki@wody.gov.pl

co.warszawa@wody.gov.pl 

Adres:

ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Prawo

Najważniejsze akty prawne dotyczące RPC


Dyrektywa 2007/60/WE - Dyrektywa Powodziowa

Dyrektywa 2000/60/WE - Ramowa Dyrektywa Wodna

Ustawa z dnia 20.07.2017r.-Prawo Wodne http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566